Επιδότηση, φοροαπαλλαγή ή/και leasing, με ποσοστά που φτάνουν το 55% του προϋπολογισμού
Περίοδος υποβολής
Έχουν ολοκληρωθεί τρεις προκηρύξεις καθεστώτων ενισχύσεων:
•    η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων την 3η Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 28η Φεβρουαρίου 2020 (Παράταση)
•    η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 28η Φεβρουαρίου 2020 (Παράταση)
•    η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 25η Φεβρουαρίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Δικαιούχοι
Ο Νόμος αφορά ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρίες, συναιτερισμούς, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ., Ο.Π., ΑΕΣ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.
Περιεχόμενο
•    Δημιουργία νέας μονάδας
•    Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
•    Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
•    Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
•    Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Είδη Ενισχύσεων
1.Καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» &  «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
•    Φορολογική απαλλαγή
•    Επιχορήγηση
•    Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
•    Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
2.Καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
•    Φορολογική απαλλαγή

Σχετικά με επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:
– Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
– Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις.

nomos

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:
•    Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά
•    Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
•    Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
•    Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού
•    Τραπεζικό δάνειο