Σε ποιους απευθύνεται

  • Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στους εξής τομείς, κατά προτεραιότητα, στην Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, στην Ενέργεια, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, σε Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), στο Περιβάλλον, σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, στην Υγεία και τέλος για Υλικά-Κατασκευές.
  • Θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του αντίστοιχου Παραρτήματος της Δράσης και να έχουν δυο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Στόχοι Δράσης
Στους τρεις βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

  • Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτόν το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.
  • Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.
  • Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού

Περίοδος υποβολής
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής 20.02.2019


Όροι και προϋποθέσεις
Δραστηριοποίηση της επιχείρισης  στην Ελλάδα

  • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρής ή Πολύ Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
  • Να λειτουργούν νόμιμα με εταιρικό/εμπορικό χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός]
  • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
    το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η  επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μια τριετία

Προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 € . Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000,00 €, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.
 anaptixnomos


Ποσοστά Επιδότησης
Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50% έως 65%.